Nội dung khóa học

PHẦN 4: CHẠY QUẢNG CÁO
 QUAN TRỌNG: Chạy quảng cáo Facebook Ads hiệu quả 2021 (Giao diện mới nhất) (01:14:35)
 Bài 1 Cài đặt fanpage P1 (25:16)
 Bài 2 Cài đặt fanpage P2 (14:57)
 Bài 3 Tài khoản quảng cáo Facebook và chú ý về thanh toán trên Facebook (04:52)
 Bài 4 Các dạng quảng cáo trên Facebook (13:21)
 Bài 5 Các cấp độ của quảng cáo P1 (12:12)
 Bài 6 Các cấp độ của quảng cáo P1 (11:24)
 Bài 7 Cài đặt cơ bản một chiến dịch quảng cáo (07:10)
 Bài 8 Quy định đăng tải nội dung trên Fanpage để chạy quảng cáo (05:19)
 Bài 9 Tệp đối tượng và cách sử dụng tệp đối tượng để quảng cáo P1 (08:46)
 Bài 10 Tệp đối tượng và cách sử dụng tệp đối tượng để quảng cáo P2 (02:03)
 Bài 11 Mô tả khách hàng mục tiêu để chạy quảng cáo (04:35)
 Bài 12 Sử dụng công cụ Audience Insight (03:04)
 Bài 13 Các phương pháp TARGET đúng mục tiêu và tư duy target (04:29)
 Bài 14 Công thức chạy quảng cáo CHUYÊN SÂU P1 (08:43)
 Bài 15 Công thức chạy quảng cáo CHUYÊN SÂU P2 (04:10)
 Bài 16 Công thức chạy quảng cáo CHUYÊN SÂU P3 (02:51)
 Bài 17 Đọc chỉ số quảng cáo trên Facebook (04:24)
 Bài 18 Tổng thể cách tạo một chiến dịch thành công A-Z (11:56)
 CÁCH SET TỪ A-Z (21:52)
 Cài đặt tài khoản quảng cáo (Giao diện mới) (06:26)
 Tạo chiến dịch Tương tác (13:50)
 Tạo chiến dịch Tin nhắn (11:27)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

999,999 đ Đăng ký